ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

Specialty : เวชปฏิบัติทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Neurological Surgery : Chulalongkorn University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888