ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Neurological Surgery : Chulalongkorn University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888