ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2557, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย