ชำนาญพิเศษ:

  • รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษา Thai

การศึกษา

2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) , มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2539, ประเทศไทย