ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

ภาษา Thai

การศึกษา

2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย