ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย