ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2546เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา ประเทศไทย
2539เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, แพทยสภา ประเทศไทย
2533ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย