ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2547วิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย