ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2557กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, แพทยสภา ประเทศไทย
2523กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา ประเทศไทย
2511จุลชีววิทยา, Albert Einstein Medical Center ,Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา
2510กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
2503ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย