ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ภาษา -

การศึกษา

2563รังสีร่วมรักษาระบบประสาท, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2555ประสาทศัลยศาสตร์, สถาบันประสาทวิทยา ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย