ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2551Vitreoretinal Surgery, ประเทศออสเตรเลีย
2546Vitreoretinal, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2545ปริญญาตรี, จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2540ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย