ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2554ปริญญาตรี, ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทย
2546ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย