ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

ภาษา Thai

การศึกษา

2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย