ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา Thai

การศึกษา

2563จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย