ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2548ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย