ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นพรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : เวชศาสตร์การกีฬา

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Orthopaedic Surgery : Chiang Mai University
  • Sports Medicine : Siriraj Hospital

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888