ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์

Specialty : รังสีวิทยาทั่วไป

Sub Specialty : อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

Languages : English, Thai

Education
-

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888