ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธีรชัย อภิวรรธกกุล

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopedic : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888