ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Orthopaedic surgery : Mahidol University 2008

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888