ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopedic Surgery : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888