ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพ. วรุตม์ ตรีบุรุษ

Specialties : ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรม, ทันตกรรมรากเทียม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

FRI

25 พ.ค.

SAT

26 พ.ค.

SUN

27 พ.ค.

MON

28 พ.ค.

TUE

29 พ.ค.

WED

30 พ.ค.

THU

31 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888