ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพ. วรุตม์ ตรีบุรุษ

Specialties : ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888