ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม

Specialties : ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม(นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888