ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

Specialties : ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
การศึกษาอื่นๆ Boston University(Henry M. Goldman School of Dental Medicine),
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมจัดฟัน University of the Pacific

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888