ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

Specialty : ทันตกรรมจัดฟัน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888