ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. พสุเพ็ญ โกศัลลกูฏ

Specialty : รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • การศึกษาอื่นๆ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888