ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ

Specialty : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, Spanish


การศึกษาอื่นๆ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatric Dentistry : Mahidol University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888