ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

Specialties : ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมบูรณะ

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888