ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

Specialty : ทันตกรรมบูรณะ

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ The University of Michigan

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888