ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. นันทิยา บุญยืน

Specialties : ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมทั่วไป, ทันตกรรมประดิษฐ์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888