ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า

ภาษา -

การศึกษา

2556วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ทันตกรรมบดเคี้ยว), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2551ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย