ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2550ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง