ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษา -

การศึกษา

2556ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)(ทันตกรรมประดิษฐ์), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2537ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย