ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทธิ์

Specialty : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทยศาสตร์) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาทางทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

SUN

21 ต.ค.

MON

22 ต.ค.

TUE

23 ต.ค.

WED

24 ต.ค.

THU

25 ต.ค.

FRI

26 ต.ค.

SAT

27 ต.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888