ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ดร. นพ. ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopaedic surgery : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Orthopaedic sports surgery, cartilage treatment, tissue engineering : University of Gothenburg 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888