ค้นหาและนัดหมายแพทย์

คุณ แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์

Specialty : จิตวิทยาคลินิก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ปริญญาเอก University of Birmingham

Education -

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888