ค้นหาและนัดหมายแพทย์

คุณ เพชรรัตน์ ใจยงค์

Specialty : นักแก้ไขการพูด

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888