ค้นหาและนัดหมายแพทย์

คุณ เสาวรส แก้วหิรัญ

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตวิทยาคลินิก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2546ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888