ชำนาญพิเศษ:

  • จิตวิทยาคลินิก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2546ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย