คลีนิกอายุรกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

บริการต่างๆ


บริการให้การรักษาที่ประกอบด้วย

 

  • อายุรกรรมทั่วไป

 

  • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม เบาหวาน ไทรอยด์

 

  • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

 

  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

 

แพทย์ประจำศูนย์

ศ. เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ศ. เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์

อายุรศาสตร์

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

ศ. คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์