ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 776

ข้อมูลทั่วไป

“ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่” ได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านโรคหัวใจ ให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามดูแล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังการผ่าตัด ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพ มุ่งมั่นที่จะให้การดูแลสุขภาพหัวใจของทุกท่านอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐานระดับสากล

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ยังมุ่งพัฒนาความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนทักษะและความรู้ทางการแพทย์กับสถาบันนานาชาติชั้นนำ อาทิ Oregon Health & Science University (OHSU) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการรักษา การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมที่ได้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา โดยช่วยยกระดับวงการแพทย์ไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานให้แก่บุคลากรทางแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องบริการทางการแพทย์ระดับสากล งานวิจัยทางการแพทย์ รวมไปถึงการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างองค์กรเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography) เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน หรือความผิดปกติอื่น ๆ ของหลอดเลือดหัวใจบ้างหรือไม่ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการตรวจวิธีนี้จะได้รับสารทึบรังสีเพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่ดีที่สุด
 • การตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงใช้หลักการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปในทรวงอกและสะท้อนออกมาเป็นภาพให้เห็นบนจอ การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจเพื่อดูขนาดของหัวใจตามแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผ่านผนังหน้าอก การทำงานของลิ้นหัวใจ ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องหัวใจโต และตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบหรือแน่นหน้าอกได้
 • การตรวจการทำงานของระบบไฟฟ้าในหัวใจ และการจี้หัวใจที่เต้นเร็วผิดปกติ (Electrophysiology Study) การตรวจวิธีนี้ใช้เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่หัวใจเต้นผิดปกติและหาวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุด เมื่อตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ แพทย์จะจำลองจังหวะที่หัวใจเต้นผิดปกติโดยผู้ป่วยจะไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด และแพทย์อาจลองใช้ยาหลายชนิดเพื่อดูว่าชนิดใดจะรักษาอาการได้ดีที่สุด แพทย์อาจใช้การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจเพื่อหาวิธีการหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรักษาจังหวะหัวใจที่เต้นผิดปกติ โดยมากจะใช้วิธีนี้ตรวจผู้ป่วยที่มีอาการบ่งชี้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือผู้ที่เสี่ยงว่าหัวใจจะหยุดเต้นโดยกะทันหัน
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าชนิดติดตัว (Holter Monitor) ในผู้ป่วยบางรายที่มารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วไม่พบความผิดปกติในขณะนั้น แต่ผู้ป่วยอาจจะยังมีอาการที่น่าสงสัยว่าหัวใจอาจมีความผิดปกติ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัว ซึ่งผู้รับการตรวจจะต้องนำเครื่องมือนี้พกติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ใน 24 ชั่วโมงของผู้รับการตรวจมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
 • การตรวจทดสอบสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test)
 • การตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI (Ankle-Brachial Index)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังการออกกำลังกาย (Exercise Stress Echocardiography)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงโดยการใช้ยาโดบูตามีน (Dobutamine Stress Echocardiography)
 • การทดสอบด้วยเตียงที่ปรับเอียง (Tilt Test)

การรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ

เช่น

 • การรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือขดลวดค้ำยันผ่านสายสวน (CAG/PCI)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)
 • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดฝังใน ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจสำหรับผู้ที่มีหัวใจวาย โดยใช้เครื่อง CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG : Coronary Artery Bypass Grafting)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

แพทย์ประจำศูนย์

ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์ ศัลยศาสตร์,ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ศ. เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์ อายุรศาสตร์

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา อายุรศาสตร์

นพ. สัจธรรม สุทธิวุฒิชัย อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 2562 เพราะหัวใจมีเพียงดวงเดียว ราคาผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

แพ็กเกจการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ เพราะหัวใจ ไม่อยากอ่อนแอ ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมดูแลสุขภาพหัวใจของท่านทุกดวง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ2562 ตรวจสุขภาพหัวใจทุกปี เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค