ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 776

ข้อมูลทั่วไป

“ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่” ได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านโรคหัวใจ ให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามดูแล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังการผ่าตัด ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพ มุ่งมั่นที่จะให้การดูแลสุขภาพหัวใจของทุกท่านอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐานระดับสากล

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ยังมุ่งพัฒนาความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนทักษะและความรู้ทางการแพทย์กับสถาบันนานาชาติชั้นนำ อาทิ Oregon Health & Science University (OHSU) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการรักษา การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมที่ได้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา โดยช่วยยกระดับวงการแพทย์ไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานให้แก่บุคลากรทางแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องบริการทางการแพทย์ระดับสากล งานวิจัยทางการแพทย์ รวมไปถึงการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างองค์กรเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography) เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน หรือความผิดปกติอื่น ๆ ของหลอดเลือดหัวใจบ้างหรือไม่ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการตรวจวิธีนี้จะได้รับสารทึบรังสีเพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่ดีที่สุด
 • การตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงใช้หลักการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปในทรวงอกและสะท้อนออกมาเป็นภาพให้เห็นบนจอ การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจเพื่อดูขนาดของหัวใจตามแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผ่านผนังหน้าอก การทำงานของลิ้นหัวใจ ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องหัวใจโต และตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบหรือแน่นหน้าอกได้
 • การตรวจการทำงานของระบบไฟฟ้าในหัวใจ และการจี้หัวใจที่เต้นเร็วผิดปกติ (Electrophysiology Study) การตรวจวิธีนี้ใช้เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่หัวใจเต้นผิดปกติและหาวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุด เมื่อตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ แพทย์จะจำลองจังหวะที่หัวใจเต้นผิดปกติโดยผู้ป่วยจะไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด และแพทย์อาจลองใช้ยาหลายชนิดเพื่อดูว่าชนิดใดจะรักษาอาการได้ดีที่สุด แพทย์อาจใช้การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจเพื่อหาวิธีการหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรักษาจังหวะหัวใจที่เต้นผิดปกติ โดยมากจะใช้วิธีนี้ตรวจผู้ป่วยที่มีอาการบ่งชี้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือผู้ที่เสี่ยงว่าหัวใจจะหยุดเต้นโดยกะทันหัน
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าชนิดติดตัว (Holter Monitor) ในผู้ป่วยบางรายที่มารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วไม่พบความผิดปกติในขณะนั้น แต่ผู้ป่วยอาจจะยังมีอาการที่น่าสงสัยว่าหัวใจอาจมีความผิดปกติ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัว ซึ่งผู้รับการตรวจจะต้องนำเครื่องมือนี้พกติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ใน 24 ชั่วโมงของผู้รับการตรวจมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
 • การตรวจทดสอบสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test)
 • การตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI (Ankle-Brachial Index)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังการออกกำลังกาย (Exercise Stress Echocardiography)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงโดยการใช้ยาโดบูตามีน (Dobutamine Stress Echocardiography)
 • การทดสอบด้วยเตียงที่ปรับเอียง (Tilt Test)

การรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ

เช่น

 • การรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือขดลวดค้ำยันผ่านสายสวน (CAG/PCI)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)
 • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดฝังใน ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจสำหรับผู้ที่มีหัวใจวาย โดยใช้เครื่อง CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG : Coronary Artery Bypass Grafting)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

แพทย์ประจำศูนย์

ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์ ศัลยศาสตร์,ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ศ.เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์ อายุรศาสตร์

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา อายุรศาสตร์

นพ. สัจธรรม สุทธิวุฒิชัย อายุรศาสตร์