ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 817

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก เพราะสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต จึงได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคล ตามเพศ ช่วงอายุ ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ภายใต้กระบวนการทำงานที่ได้รับการรับรองด้านคุณภาพและบริการตามมาตรฐานสากล

บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 • บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล
  เนื่องจากร่างกายของบุคคลในละเพศ มีความแตกต่างกันตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจึงได้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคของบุคคลแต่ละช่วงอายุ แยกตามลักษณะเพศสภาพ ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกตรวจได้ตามความเหมาะสมของตนเอง ดังต่อไปนี้

  • Vital Check-up สำหรับบุคคลที่อายุน้อยกว่า 30 ปี (ชาย/หญิง)
  • Advance Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (ชาย/หญิง)
  • Executive Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 41-55 ปี (ชาย)
  • Executive Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 41-55 ปี (หญิง)
  • Comprehensive Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 55 ปีขึ้นไป (ชาย)
  • Comprehensive Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 55 ปีขึ้นไป (หญิง)
 • การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา
 • การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา เฉพาะความเสี่ยงอาชีวเวชศาสตร์ เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 • การขอใบรับรองแพทย์สำหรับทำงานในที่อับอากาศ
 • การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง
 • การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และย้ายลักษณะงาน
 • การตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน
 • การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work permit สำหรับชาวต่างชาติ
 • บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ

ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ มีดังนี้

 • กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 • พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจสายตา
 • พยาบาล หรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญชี้แจงขั้นตอนในการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
 • เจาะเลือด และส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 • พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพ
 • หากพบความผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นได้ทันที

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 • กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากการอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
 • งดการออกกำลังกายหักโหม 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 • สำหรับสุภาพสตรี ควรงดการตรวจสุขภาพในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน และในระหว่างการมีประจำเดือน ให้งดการตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ และมีผลกระทบต่อผลการตรวจ
 • หากตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน
 • กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST)

 • ควรงดอาหาร บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 • เครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ ช็อกโกแลต น้ำอัดลม รวมทั้งยาแก้ปวดบางชนิด อาจมีคาเฟอีนผสมอยู่ หากผู้เข้ารับบริการเป็นโรคเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ว่าสามารถรับประทานอาหารอะไรได้บ้างก่อนการตรวจ
 • หากผู้เข้ารับบริการ มียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าต้องรับประทานยาต่อเนื่อง หรือหยุดยาก่อนการตรวจ และนำยาที่รับประทานประจำมาในวันที่ตรวจด้วย
 • สามารถจิบน้ำได้เล็กน้อยก่อนรับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลัง
 • ทำการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดการตรวจของโรงพยาบาล

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ ควรดื่มน้ำเปล่า และงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์ ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว เวชศาสตร์ครอบครัว,เวชปฏิบัติทั่วไป

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี 2020 แพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมที่สามารถเลือกและปรับได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล