ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 817

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก เพราะสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต จึงได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคล ตามเพศ ช่วงอายุ ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ภายใต้กระบวนการทำงานที่ได้รับการรับรองด้านคุณภาพและบริการตามมาตรฐานสากล

บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 • บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล
  เนื่องจากร่างกายของบุคคลในละเพศ มีความแตกต่างกันตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจึงได้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคของบุคคลแต่ละช่วงอายุ แยกตามลักษณะเพศสภาพ ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกตรวจได้ตามความเหมาะสมของตนเอง ดังต่อไปนี้

  • Vital Check-up สำหรับบุคคลที่อายุน้อยกว่า 30 ปี (ชาย/หญิง)
  • Advance Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (ชาย/หญิง)
  • Executive Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 41-55 ปี (ชาย)
  • Executive Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 41-55 ปี (หญิง)
  • Comprehensive Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 55 ปีขึ้นไป (ชาย)
  • Comprehensive Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 55 ปีขึ้นไป (หญิง)
 • การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา
 • การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา เฉพาะความเสี่ยงอาชีวเวชศาสตร์ เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 • การขอใบรับรองแพทย์สำหรับทำงานในที่อับอากาศ
 • การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง
 • การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ
 • การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฎิบัติงานบนเรือ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่ไทย และใบขับขี่อิตาลี
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และย้ายลักษณะงาน
 • การตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน
 • การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work permit สำหรับชาวต่างชาติ
 • บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ

ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ มีดังนี้

 • กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 • พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจสายตา
 • พยาบาล หรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญชี้แจงขั้นตอนในการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
 • เจาะเลือด และส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 • พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพ
 • หากพบความผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นได้ทันที

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 • กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากการอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
 • งดการออกกำลังกายหักโหม 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 • สำหรับสุภาพสตรี ควรงดการตรวจสุขภาพในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน และในระหว่างการมีประจำเดือน ให้งดการตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ และมีผลกระทบต่อผลการตรวจ
 • หากตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน
 • กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST)

 • ควรงดอาหาร บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 • เครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ ช็อกโกแลต น้ำอัดลม รวมทั้งยาแก้ปวดบางชนิด อาจมีคาเฟอีนผสมอยู่ หากผู้เข้ารับบริการเป็นโรคเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ว่าสามารถรับประทานอาหารอะไรได้บ้างก่อนการตรวจ
 • หากผู้เข้ารับบริการ มียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าต้องรับประทานยาต่อเนื่อง หรือหยุดยาก่อนการตรวจ และนำยาที่รับประทานประจำมาในวันที่ตรวจด้วย
 • สามารถจิบน้ำได้เล็กน้อยก่อนรับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลัง
 • ทำการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดการตรวจของโรงพยาบาล

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ ควรดื่มน้ำเปล่า และงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

ประสาทศัลยศาสตร์

พญ. อลิสา บัดติยา

เวชศาสตร์ชะลอวัย, เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

เวชศาสตร์ชะลอวัย, เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ. จุฑารัตน์ จิโน

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี 2019