ศูนย์สมองและระบบประสาท
เปิดให้บริการ 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 862

ข้อมูลทั่วไป

เนื่องจากสมองและระบบประสาทมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสั่งการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทรา แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือก่อให้เกิดความพิการแก่ร่างกายได้ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ ก่อนนำไปสู่การรักษา ร่วมกับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำ รวมทั้งการฟื้นฟูระบบประสาทให้กลับมาแข็งแรง หลงเหลือความพิการให้น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และให้การดูแลอย่างครบวงจร โดยผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการฟื้นฟู หรือพบประสาทศัลยแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีระบบ Stroke Pathway เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการถาวรได้

โรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทที่สามารถพบได้บ่อย อาทิเช่น

 • โรคปวดศีรษะและไมเกรน
 • โรคเวียนศีรษะ
 • โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน
 • โรคลมชักหรืออาการวูบ
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และพาร์กินสัน
 • ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ
 • ภาวะการนอนผิดปกติ
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคสมองเสื่อม
 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า
 • โรคปลอกประสาทอักเสบ

การผ่าตัดสมอง

 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยผ่าตัด และใช้เทคนิคนำวิถี
 • เนื้องอกในสมอง
 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ เช่น เส้นเลือดโป่งพองในสมอง เส้นเลือดขอดในสมอง
 • การผ่าตัดโรคทางระบบประสาทในเด็ก
 • การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในภาวะโพรงสมองโต
 • การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำจากโพรงสมองชนิดชั่วคราว

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยเหล็ก โดยการเจาะรูผ่านผิวหนัง
 • การผ่าตัดเนื้องอกในไขสันหลัง
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บ

การนำเอาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการวินิจฉัย เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography Scan: CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging: MRI)
 • การตรวจหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะ (Transcranial Doppler Ultrasound: TCD) และการตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Doppler Ultrasound) เพื่อช่วยประเมินการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram: EEG) ช่วยในการวินิจฉัยโรคทางสมองและบอกตำแหน่งของพยาธิสภาพในสมอง รวมถึงการวินิจฉัยโรคลมชัก เป็นต้น
 • การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electromyography: EMG) ใช้ในการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและทางกล้ามเนื้อ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Study: NCS) เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย
 • การกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กผ่านกะโหลกศีรษะ (Transcranial Magnetic Stimulation: TMS) ช่วยในการรักษาความผิดปกติทางสมองและไขสันหลัง อัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีก และอาการผิดปกติทางจิตเวช
 • การตรวจการนอนหลับ (Sleep Study)

ความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่วงการแพทย์ไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานให้แก่บุคลากรทางแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องบริการทางการแพทย์ระดับสากล งานวิจัยทางการแพทย์ รวมไปถึงการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างองค์กรเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัว BDMS-OHSU International Health Alliance เพื่อยกระดับวงการแพทย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติและพัฒนายกระดับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศ.นพ.คีธ แอล แบล็ค ศัลยแพทย์สมองชื่อดังของโลก ในโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับอนาคตในการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท นำร่องด้านการรักษาเนื้องอกและมะเร็งในสมองให้มีประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้น ซึ่งด้วยความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ BDMS เพิ่มศักยภาพในการเป็น “สถาบันการรักษาด้านสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร์)” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์ ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์ ประสาทศัลยศาสตร์

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์ อายุรศาสตร์,ประสาทวิทยา

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม ประสาทวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

การตรวจประเมินความผิดปกติของการนอนหลับ 2562 นอนกรน หลับไม่สนิท อ่อนเพลีย ง่วงนอนเวลากลางวัน ปวดศีรษะบ่อยๆ คุณอาจมี... โรคหยุดหายใจขณะหลับ...ซ่อนอยู่!