ศูนย์สมองและระบบประสาท
เปิดให้บริการ 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 862

ข้อมูลทั่วไป

เนื่องจากสมองและระบบประสาทมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสั่งการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทรา แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือก่อให้เกิดความพิการแก่ร่างกายได้ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ ก่อนนำไปสู่การรักษา ร่วมกับการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำ รวมทั้งการฟื้นฟูระบบประสาทให้กลับมาแข็งแรง หลงเหลือความพิการให้น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และให้การดูแลอย่างครบวงจร โดยผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการฟื้นฟู หรือพบประสาทศัลยแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีระบบ Stroke Pathway เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการถาวรได้

โรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทที่สามารถพบได้บ่อย อาทิเช่น

 • โรคปวดศีรษะและไมเกรน
 • โรคเวียนศีรษะ
 • โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน
 • โรคลมชักหรืออาการวูบ
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และพาร์กินสัน
 • ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ
 • ภาวะการนอนผิดปกติ
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคสมองเสื่อม
 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า
 • โรคปลอกประสาทอักเสบ

การผ่าตัดสมอง

 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยผ่าตัด และใช้เทคนิคนำวิถี
 • เนื้องอกในสมอง
 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ เช่น เส้นเลือดโป่งพองในสมอง เส้นเลือดขอดในสมอง
 • การผ่าตัดโรคทางระบบประสาทในเด็ก
 • การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในภาวะโพรงสมองโต
 • การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำจากโพรงสมองชนิดชั่วคราว

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังเสื่อมและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังด้วยเหล็ก โดยการเจาะรูผ่านผิวหนัง
 • การผ่าตัดเนื้องอกในไขสันหลัง
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บ

การนำเอาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการวินิจฉัย เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography Scan: CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging: MRI)
 • การตรวจหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะ (Transcranial Doppler Ultrasound: TCD) และการตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Doppler Ultrasound) เพื่อช่วยประเมินการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram: EEG) ช่วยในการวินิจฉัยโรคทางสมองและบอกตำแหน่งของพยาธิสภาพในสมอง รวมถึงการวินิจฉัยโรคลมชัก เป็นต้น
 • การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electromyography: EMG) ใช้ในการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและทางกล้ามเนื้อ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Study: NCS) เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย
 • การกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กผ่านกะโหลกศีรษะ (Transcranial Magnetic Stimulation: TMS) ช่วยในการรักษาความผิดปกติทางสมองและไขสันหลัง อัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีก และอาการผิดปกติทางจิตเวช
 • การตรวจการนอนหลับ (Sleep Study)

ความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่วงการแพทย์ไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานให้แก่บุคลากรทางแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องบริการทางการแพทย์ระดับสากล งานวิจัยทางการแพทย์ รวมไปถึงการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างองค์กรเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Oregon Health & Science University (OHSU) รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัว BDMS-OHSU International Health Alliance เพื่อยกระดับวงการแพทย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติและพัฒนายกระดับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศ.นพ.คีธ แอล แบล็ค ศัลยแพทย์สมองชื่อดังของโลก ในโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับอนาคตในการรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท นำร่องด้านการรักษาเนื้องอกและมะเร็งในสมองให้มีประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้น ซึ่งด้วยความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ BDMS เพิ่มศักยภาพในการเป็น “สถาบันการรักษาด้านสมองและระบบประสาท (ประสาทวิทยาศาสตร์)” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์ ประสาทศัลยศาสตร์

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์ อายุรศาสตร์,ประสาทวิทยา

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม ประสาทวิทยา

พญ. ขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ ประสาทวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

คลินิกส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับ ทุกมิติของการนอนของคุณจะได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อให้ทุกการนอนหลับเป็นไปอย่างมีคุณภาพสูงสุด