คลินิกไตเทียม
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 781

ข้อมูลทั่วไป

ไตคืออวัยวะสำคัญของร่างกาย ที่ช่วยในการกลั่นกรองน้ำ เกลือแร่ และสารเคมีส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการ พร้อมกับกำจัดของเสียนั้นออกจากร่างกาย ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ทำให้ไตไม่สามารถทำหน้าที่ขจัดของเสียได้อย่างสมบูรณ์ เกิดเป็นของเสียที่คั่งค้างอยู่ในระบบเลือด จึงจำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ

คลินิกไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (Nephrologist) และทีมพยาบาลเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน และผ่านการอบรมด้านไตเทียมตามมาตรฐานสมาคม นอกจากนี้ ยังทำงานร่วมกับทีมนักกำหนดอาหาร และเภสัชกรเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง และยาที่เหมาะสม เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุด

บริการต่าง ๆ ของคลินิกไตเทียม

  • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประกอบด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาตรฐาน (Regular Hemodialysis) และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง (Online Hemodiafiltration) เพื่อเพิ่มความสามารถในการขจัดของเสียได้มากขึ้น โดยใช้ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูง (Ultrapure Reverse Osmosis) ภายใต้มาตรฐานการตรวจรับรองคุณภาพจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  • การฟอกเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติในห้อง ICU ด้วยเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ (Reverse Osmosis Mobile)
  • การฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (Continuous Renal Replacement Therapy: CRRT) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน และอยู่ในภาวะวิกฤติที่ไม่สามารถรับการฟอกเลือดแบบปกติได้
  • การฟอกเลือดเพื่อดูดซับสารพิษ (Adsorption) ในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษและยาเกินขนาด
  • การเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง (Therapeutic Plasmapheresis: TPE) และการฟอกน้ำเหลือง (Doublefiltration Plasmapheresis: DFPP) สำหรับผู้ป่วยโรคเลือด หรือโรคทางภูมิต้านทานบางชนิด

คลินิกไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีการจัดทำห้องพักเพื่อให้บริการฟอกเลือดภายในพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งมีความสะอาด ทันสมัย พร้อมสื่อบันเทิง และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติตลอดการฟอกไต ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่มีความยืดหยุ่น เป็นมิตร ให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการวางแผนตลอดการรักษา

นอกจากนี้ ยังให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความประสงค์เข้าใช้บริการชั่วคราว เช่น นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการนัดหมายสำรองคิวตามวันและเวลาที่ต้องการ

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. นันทวรรณ ธินรุ่งโรจน์ อายุรศาสตร์

นพ. ธนิษฐ์ เกษมเศรษฐ์ อายุรศาสตร์

พญ. จันทร์จิรา จิตรักนที อายุรศาสตร์