คลินิกออนโคโลยี เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 17.00 น.

คลินิกออนโคโลยี (มะเร็งวิทยา) Oncology Clinic

 

 • ขอบเขตการบริการ: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • การวินิจฉัย: การวินิจฉัยทางรังสี พยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา
 • การรักษา: การผ่าตัด, การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ยากลุ่มเป้าหมาย การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด และยาฮอร์โมน
  • – ยาเคมีบำบัด คือ การรักษาด้วยยาหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ ต้านหรือทําลายเซลล์มะเร็งทําให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปได้และตายในที่สุด ยาเคมีบำบัดมีหลายรูปแบบ ส่วนมากเป็นยาฉีดโดยการหยด
   ร่วมกับสารน้ำเข้าทางหลอดเลือดดำ ปัจจุบันมียาเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทาน ซึ่งทำให้การบริหารยาสะดวกมากขึ้น ลดการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  • – ยากลุ่มเป้าหมาย คือยาที่ออกฤทธ์ิทำลายเซลล์มะเร็งแบบจำเพาะเจาะจง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ายาเคมีบำบัด โดยที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเคมีบำบัด
   การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นการรักษาโดยอาศัยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อทำการกำจัด หรือควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • – ฮอร์โมนบำบัด คือการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาที่มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนหรือยับยั้งการสร้างฮอร์โมนบางชนิด เนื่องจากมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก อาศัยฮอร์โมนในการเจริญเติบโต การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัดจึงช่วยควบคุมมะเร็งเหล่านี้ได้ โดยที่ผลข้างเคียงมีน้อยกว่ายาเคมีบำบัด

 

Hemato-Oncology Clinic

ขอบข่ายการให้บริการ
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เริ่มตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยาที่ทันสมัย  การตรวจทางรังสีเพื่อประเมินระยะและการแพร่กระจายของโรค และเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยก่อนเริ่มทำการรักษาโดยเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ปัจจุบัน ด้วยวิทยาการใหม่ๆ การรักษาโรคมะเร็งจึงให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสหายขาดได้มากขึ้น รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อน และความเสี่ยงต่างๆให้น้อยลง วิทยาการที่นำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่ การผ่าตัด การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ยากลุ่มเป้าหมาย (Targeted therapy) การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) และยาฮอร์โมน

นอกจากนี้ ทางคลินิกออนโคโลยี ยังให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา เช่น โลหิตจาง ภาวะเลือดออกง่าย ภาวะหลอดเลือดอุดตัน ภาวะเลือดข้น และเม็ดเลือดสูงผิดปกติ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงโรคทางระบบโลหิตวิทยา ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
นอกจากนี้คลินิกออนโคโลยี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาให้เป็น ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านโรคมะเร็ง สำหรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน รวมไปถึงผู้ป่วยในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกด้วย

 

ความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

 • โรงพยาบาลวัฒโนสถ (Wattanosoth Cancer Hospital) โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทย ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ
 • บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ และโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ MD Anderson Cancer Centre ซึ่งเป็นสถาบันรักษาโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา

แพทย์ประจำศูนย์

ศ. เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา