คลินิกจิตรักษ์ เปิดให้บริการ
วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 – 18.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 865

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกจิตรักษ์เป็นคลินิกพิเศษเฉพาะทางของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ที่เปิดให้บริการบำบัดรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ให้คำปรึกษา ในรูปแบบของทีมสหสาขาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดผู้เข้ารับบริการเป็นศูนย์กลางในการบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการการบำบัดรักษาปัญหาจากการใช้ยาและสารเสพติด ทั้งบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ ด้วยยาและจิตบำบัด

ทำไมต้องมาพบจิตแพทย์

การมาพบจิตแพทย์ ไม่ได้หมายถึง จิตใจอ่อนแอ หลายปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ สมาธิแย่ลง อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือปัญหาที่ส่งผลต่อบุคคลอื่น เช่น ปัญหาของคู่สมรส หรือครอบครัว ปัญหาการปรับตัว การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตในชีวิต ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถได้รับการช่วยเหลือได้โดยจิตแพทย์ในการพูดคุยให้คำปรึกษา รวมไปถึงการบำบัดด้วยยาตามข้อบ่งชี้ของผู้เข้ารับบริการแต่ละราย

บริการตรวจรักษา

  • ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น เช่น ปัญหาการเรียน สมาธิไม่นิ่ง การเข้ากับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว
  • ปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่ เช่น เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า
  • ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เช่น นอนไม่หลับ หงุดหงิด พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือวุ่นวาย แยกตัวมากขึ้น
  • ปัญหาจากการใช้ยาและสารเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาบ้า เมทแอมเฟตามีน กัญชา รวมถึงการบำบัดด้วยยาเมทาโดนสำหรับปัญหาจากการใช้ฝิ่นหรือเฮโรอีน
  • การให้คำปรึกษาหรือจิตบำบัดรายบุคคล แบบกลุ่ม หรือครอบครัว โดยไม่ใช้ยา เช่น ปัญหาระหว่างคู่สมรส ปัญหาครอบครัว การรับมือกับความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

ถามตอบ

การรักษาโรคจิตเวชจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลไหม

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้บริการบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในแผนกผู้ป่วยนอก ส่วนการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือการนอนโรงพยาบาล มีให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการถอนหลังหยุดใช้ยาและสารเสพติด และผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมอื่นทางการแพทย์

ต้องการมาบำบัดแต่กลัวคนอื่นรู้ จะทำอย่างไร

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีนโยบายในการรักษาความลับของผู้ป่วยและข้อมูลด้านการบำบัดของคลินิกจิตรักษ์จะทำการปกปิดไม่ให้ระบุตัวบุคคลและเป็นความลับ โดยจะทำการเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ป่วย หรือในกรณีฉุกเฉิน เช่น ปัญหาทางการแพทย์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต คำสั่งตามกฎหมาย เป็นต้น

หลังเลิกเฮโรอีนแล้ว มีอาการปวดตามตัว นอนไม่หลับ ขนลุก อยู่ตลอด ต้องรักษาอย่างไร

การบำบัดรักษาอาการจากการใช้สารกลุ่มโอปิออยด์ เช่น เฮโรอีน มียาที่ใช้ลดอาการดังกล่าว ได้แก่ ยาเมทาโดน ร่วมกับการให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ขอแนะนำให้ติดต่อสอบถามเวลาตรวจและทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ เนื่องจากการบำบัดรักษาในแต่ละครั้งอาจใช้เวลา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้ารับบริการแต่ละครั้ง

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์ จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

นพ. ดนัย อินทรกำแหง จิตเวชศาสตร์

พญ. อมรพิชญ์ กิตติพจนสิทธิ์ ไฮท์ จิตเวชศาสตร์

นพ. สุรเชษฐ์ ผ่องธัญญา จิตเวชศาสตร์