คลินิกจักษุ เปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 888

ข้อมูลทั่วไป

ดวงตาเป็นอวัยวะที่อาจกล่าวได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของของร่างกาย นอกจากเราจะใช้ดวงตาในการรับสารจากภายนอกแล้ว ยังสามารถใช้ดวงตาเพื่อสื่อความรู้สึกได้อีกด้วย

การดูแลดวงตาอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้เราสามารถรักษาดวงตาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ไปจนแก่เฒ่า นอกจากนี้ การหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตา และเห็นความสำคัญของการมาพบจักษุแพทย์อย่างทันท่วงทีเพื่อวินิจฉัยโรค ก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะโรคตาก็เหมือนกับโรคอื่น หากรู้ตัวเร็ว และเริ่มการรักษาเร็ว โอกาสที่จะหายจากโรคก็จะมีมากขึ้นนั่นเอง

การให้บริการตรวจสุขภาพตา

 • ตรวจสุขภาพตาพื้นฐานและวินิจฉัยอย่างครบวงจร
 • ตรวจตาชีวอนามัย
 • ตรวจวัดความดันลูกตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ
 • ตรวจความดันตาผิดปกติและโรคทางตาด้วยกล้องตรวจตา
 • ตรวจความผิดปกติของจอประสาทตาด้วยกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติไม่ต้องขยายม่านตา
 • ตรวจวัดกำลังสายตาและวัดแว่นตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ
 • ตรวจวัดกำลังเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเครื่องเลเซอร์
 • ตรวจขั้วประสาทตาและจอประสาทตาด้วยเครื่องโอซีที
 • ตรวจวัดลานสายตาด้วยเครื่องตรวจลานสายตาคอมพิวเตอร์

การให้บริการรักษาโรคตา

 • การรักษาภาวะผิดปกติของดวงตา เช่น โรคตาแดง ตาแห้ง แผลติดเชื้อที่กระจกตาดำ
 • การรักษาและผ่าตัดโรคต้อกระจก ด้วยเครื่องสลายต้อกระจกคลื่นความถี่สูง ที่มีความทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีเลนส์แก้วเทียมหลากหลายชนิดให้ผู้ป่วยได้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับงานใช้งาน โดยเฉพาะเลนส์ที่มีความพิเศษ อาทิ เลนส์หลายระยะ เลนส์แก้สายตาเอียง เป็นต้น
 • การรักษาและการผ่าตัดต้อเนื้อแบบปะเนื้อเยื่อ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัย และฟื้นสภาพการมองเห็นได้เร็ว อีกทั้งป้องกันการเกิดเป็นซ้ำ
 • การรักษาโรคต้อหิน ทั้งชนิดมุมปิด-มุมเปิด ชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ด้วยเครื่องเลเซอร์ หรือด้วยการผ่าตัด
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางกล้ามเนื้อตา ได้แก่ ตาเขหรือตาเหล่ และความผิดปกติของเปลือกตา เช่น หนังตาม้วนเข้า หนังตาม้วนออก หนังตาตก เป็นต้น
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา และน้ำวุ้นตา
 • การรักษาและคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ด้วยการแก้ไขที่เหมาะสมและถูกวิธี ได้แก่ การใช้แว่นสายตา คอนแทคเลนส์ และการผ่าตัดด้วยเลเซอร์
 • โรคทางจอประสาทตาต่าง ๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาฉีกขาด จอประสาทตาเสื่อม
 • จักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน (ม่านตาอักเสบ)
 • โรคตาในเด็ก
 • โรคทางตาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีอุปกรณ์ตรวจและรักษาโรคตาอย่างครบวงจร ดังนี้

 • เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ
 • เครื่องสแกนวิเคราะห์ลูกตาส่วนหน้าและวัดความหนาของกระจกตา
 • เครื่องสแกนวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา
 • เครื่องตรวจลานสายตา
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา
 • เครื่องเลเซอร์ต้อหิน
 • เครื่องเลเซอร์เยื่อหุ้มเลนส์
 • เครื่องเลเซอร์จอประสาทตา
 • เครื่องเลเซอร์จอตาเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา รอยฉีกขาดที่จอตา จุดภาพชัดบวมน้ำ

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์ จักษุวิทยา

นพ. เชิง จิรวิศัลย์ จักษุวิทยา

นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย จักษุวิทยา

พญ. วรพร ชัยกิจมงคล จักษุวิทยา