รายการตรวจ Personalized Wellness & Fitness Package | ชาย | แพ็กเกจ 1 เดือน

 

รายการตรวจ Personalized Wellness & Fitness Package | หญิง | แพ็กเกจ 1 เดือน

 

  1. ราคาแพ็กเกจนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564
  2. ของสมนาคุณพิเศษ (แพ็กเกจ IV Treatment) มูลค่า 6,500 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้
  3. ราคาดังกล่าวรวม ค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
  4. ราคาดังกล่าวรวมเฉพาะรายการหัตถการที่กำหนดเท่านั้น หากมีการทำหัตถการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดจะมีการคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอื่นๆ ได้
  6. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาระสุขภาพ