พญ.อัญชนา สัจจพุทธวงค์

คลินิกกุมารเวชกรรม

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ

รศ.นพ.ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ผิวพรรณ

รศ.นพ.ดำริ ดำรงศักดิ์

คลินิกกุมารเวชกรรม

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

รศ.นพ.โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์

คลินิกกระดูกและข้อ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูก

ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง

ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ

คลินิกออนโคโลยี (มะเร็งวิทยา)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา