นพ.วิรัช เจริญเอี่ยม

คลินิกสูตินรีเวช

ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งทางนรีเวช

นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

คลินิกศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัยกรรมความงามและตกแต่ง

ผศ. นพ.วีระชัย นาวารวงศ์

คลินิกศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ และทรวงอก

พญ.คัทรียา ประจงทัศน์

คลินิกสูตินรีเวช

ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช

พญ.ณิชชา ชรรินชัย

คลินิกศัลยกรรมความงาม

ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม เลเซอร์และศัลยศาสตร์

พญ.ดลพร ยุวศิลป์

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมสมองและระบบประสาท