นพ.ทรงศักดิ์ ขุนศรี

คลินิกกระดูกและข้อ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อในเด็ก

นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนิษฐ์ เกษมเศรษฐ์

คลินิกไตเทียม

ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์โรคไต

นพ.ประวิทย์ สัจจพงษ์

คลินิกจักษุ

ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ

นพ.มงคล เหล่าอารยะ

คลินิกกุมารเวช

ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นพ.วิรัช เจริญเอี่ยม

คลินิกสูตินรีเวช

สูติ-นรีแพทย์ และมะเร็งทางนรีเวช