นพ.มงคล เหล่าอารยะ

คลินิกกุมารเวช

ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ.ภัทรียา เลิศชีวกานต์

คลินิกกุมารเวช

ผู้เชี่ยวชาญกุมารเเพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

พญ.อัญชนา สัจจพุทธวงค์

คลินิกกุมารเวช

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการหายใจ

รศ.นพ.ดำริ ดำรงศักดิ์

คลินิกกุมารเวช

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ