พญ.ณิชชา ชรรินชัย

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม เลเซอร์และศัลยศาสตร์ผิวหนัง

รศ.นพ.ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ผิวพรรณ