น.อ.นพ.สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

คลินิกศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท

นพ.ชญตว์ ชาญมานนท์

คลินิกศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท

นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

คลินิกศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัยกรรมความงามและตกแต่ง

ผศ. นพ.วีระชัย นาวารวงศ์

คลินิกศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ และทรวงอก

พญ.อริศฎา พิชญเดชากุล

คลินิกศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม