นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

คลินิกออนโคโลยี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ.ศศินี ฮันตระกูล

คลินิกออนโคโลยี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

ศ.พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

คลินิกออนโคโลยี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา